Beta Academics

Panel akademicki Internetbeta 2021

15 – 16 września 2021

Dofinansowano z programu „Doskonała nauka” Ministra Edukacji i Nauki

Beta Academics edycja 2021. Totalnie wizualnie - konteksty komunikacji społecznej w XXI wieku

W ramach Internet Beta 2021 już po raz drugi zapraszamy na panel akademicki Beta Academics 2021. Planujemy łącznie do 30 referatów w ciągu dwóch dni, podzielonych na 15 minutowe wystąpienia. Zapraszamy badaczy zajmujących się szeroko pojętą komunikacją wizualną.

15 – 17 września 2021 r. już po raz 13. w Kielnarowej koło Rzeszowa, pomimo trudnego czasu, spotykają się najważniejsi ludzie polskiego Internetu. Po raz drugi chcemy pokazać, że rozmowom branżowym potrzebna jest także dyskusja akademicka, tworząca kontekst, sięgająca głębiej w zrozumienie funkcjonowania ludzi w erze postcyfrowej.

Akademikom, zainteresowanym tematyką komunikacji wizualnej, proponujemy udział w dwudniowych specjalistycznych panelach naukowych Beta Academics (15-16.09.2021), towarzyszących konferencji InternetBeta oraz recenzowane punktowane publikacje, które staną się ich pokłosiem.

O czym chcemy rozmawiać?

Tematem dyskusji będzie pytanie o istotę i kierunek zmian w komunikacji wizualnej w roku 2021. Czy obraz przejął ostatecznie prymat nad słowem pisanym albo mówionym? Czy może funkcjonować bez niego? Jaka jest przyszłość wizualizacji i obrazu w komunikacji i naszym codziennym funkcjonowaniu?

Komunikacja wizualna jest powszechnym i wciąż dynamicznie rozwijającym się procesem nie tylko w mediach, ale także w codziennym życiu. Jednak obrazowa forma porozumiewania się ludzi jest bardzo odległa i znana niemal od początku świata. Współcześnie jest to jedna z podstawowych form komunikowania. Wszechobecność symboli, fotografii, piktogramów, infografik, map, a także zmieniające się media (w tym przede wszystkim media społecznościowe), wymuszają operowanie obrazem, a także rozwijanie kompetencji komunikacyjnych opartych o sprawne posługiwanie się nim.

Kultura wizualna jest zagadnieniem interdyscyplinarnym, ukazywanym z wielu perspektyw badawczych. Stanowi typ kultury medialnej, a ta z kolei podkategorię kultury informacyjnej, będącej przedmiotem badań wielu współczesnych dyscyplin i kierunków naukowych. Nie sposób nie zauważyć pewnej gamy dyscyplin naukowych, używających w nazwie słowa “wizualna” - jak antropologia wizualna czy socjologia wizualna.

Pojęcie wizualności łączy się silnie z innymi, takimi jak: digitalizacja, interaktywność, immersja, itp. Digitalna ikonosfera także - przynajmniej od upowszechnienia się mediów elektronicznych - dokonuje istotnych, zauważalnych zmian w świecie zewnętrznym, a nawet w naszych mózgach. Mówi się dziś o zauważalnym oddziaływaniu technologii cyfrowych na zmianę sposobu percypowania świata, co przejawia się m.in. w ograniczeniu linearności. Rolę indywidualnej kolejności przejmuje równoczesność i wielość.

Rola wizualizacji w dyskursie publicznym, potęgowana i coraz częściej inicjowana w obrębie mediów społecznościowych, jest szczególnie widoczna przy okazji akcji społecznych, których wynik dotyczy całego społeczeństwa i przyszłych pokoleń. Przykładem mogą być kampanie dotyczące krwiodawstwa, szczepień czy polityki epidemiologicznej. Memy antyszczepionkowe i amatorskie klipy filmowe podważające ustalenia nauki w dziedzinie ochrony zdrowia - to rodzaj wizualnych praktyk “partyzanckich”, które – poddane dystrybutywnym mechanizmom fake news i viral videos – wpływają na przebieg dyskursu publicznego w sposób czynny bądź bierny.

Znajdując się w samym centrum zagadnień tożsamości i reprezentacji sfera obrazowa sięga granicy wizualnego przeciążenia w komputerowych grach MMORPG, w wirtualnych chatroomach oraz w artystycznych projektach wykorzystujących technologie wirtualnej rzeczywistości (VR) i rzeczywistości poszerzonej (AR). Podstawą komunikacji w warunkach totalnego zanurzania w mediatyzowanym środowisku są awatary – wirtualne reprezentacje nas samych. Profilowe ikonki, dynamiczne wizualizacje twarzy na video chatach (Facebook, Snapchat), fikcjonalne reprezentacje w światach gier, wirtualne wcielenia w komunikatorach z użyciem akcesoriów VR – nasze awatary przemawiają za nas, bez słów, w równym stopniu jak my przemawiamy przez awatary.

Silnie zmediatyzowane i zwirtualizowane reprezentacje pełnić będą w XXI wiek coraz donioślejszą rolę w komunikacji społecznej, a potencjalne kryzysy ekologiczne czy – jak ostatnio – epidemiologiczne, sprzyjać będą ich zastosowaniu w każdej sferze życia publicznego.

W związku z tym zapraszamy naukowców wszystkich dziedzin i dyscyplin do multidyscyplinarnej refleksji i dyskusji nad różnymi przejawami wizualności w komunikacji społecznej XXI wieku.

Bibliografia:

Ogonowska, A. (2012). Kultura, komunikacja i kompetencja wizualna w kontekście wybranych zagadnień współczesnej humanistyki. w: Kulczycki, E., Wendland, M. (red.). Komunikologia. Teoria i praktyka komunikacji. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, s. 53-67.
Szews, P. (2017) Wizualizacja przekazu w dziennikarstwie. Łódź 2020.

WIĘCEJ

Rada Naukowa Beta Academics 2021

Nad jakością merytoryczną wystąpień oraz ewentualnych zgłoszeń publikacyjnych czuwać będzie nasza znakomita Rada Naukowa.

prof. nadzw. dr hab. Andrzej Adamski

(przewodniczący, Katedra Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)

Medioznawca i teolog, dziennikarz i publicysta. Kierownik Katedry Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Autor licznych publikacji naukowych z zakresu nauk o mediach oraz teologii środków społecznego przekazu, jak również artykułów popularnonaukowych i prasowych. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się głównie wokół komunikacji internetowej i cyfrowej, nowych mediów oraz polskiego systemu medialnego, historii mediów i prasy dla dzieci.

prof. Tomasz Goban-Klas

(Katedra Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)

Socjolog, medioznawca, profesor zwyczajny nauk humanistycznych. Autor licznych publikacji z zakresu mediatyzacji oraz komunikowania masowego.

prof. nadzw. dr hab. Sławomir Gawroński

(Katedra Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)

Medioznawca, politolog, były dziennikarz radiowy i prasowy. Profesor nadzwyczajny. Dziekan Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej WSIiZ. Autor kilkudziesięciu publikacji poświęconych problematyce komunikacji społecznej i mediów masowych.

prof. nadzw. dr hab. Marcin Szewczyk

(Katedra Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)

Filmoznawca, medioznawca, europeista, doktor habilitowany nauk o polityce. Kierownik Seminarium doktoranckiego WSIiZ w zakresie nauk o mediach. Autor i redaktor wielu publikacji z zakresu medioznawstwa i europeistyki. Prowadzi blog naukowy „Nie pa Rromanes ale o Romach”.

prof. dr hab. Andrzej Głowacki

(Zakład Grafiki Komputerowej, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)

Profesor zwyczajny, kierownik Zakładu Grafiki Komputerowej. Jego zainteresowania artystyczne i naukowe koncentrują się wokół designu, fotografii, architektury wnętrz, grafiki komputerowej, projektowania przestrzeni wirtualnej i rzeczywistej. Autor wielu publikacji z zakresu zagadnień takich jak popularyzacja nauki i sztuki, transhumanizm, rzeczywistość rozszerzona, cyberprzestrzeń, sztuka użytkowa, architektura wnętrz, design, komunikacja wizualna, dziennikarstwo, literatura elektroniczna.

dr hab. Anna Siewierska-Chmaj, prof. WSE

(Wyższa Szkoła Europejska im. ks. J. Tishnera)

Rektor Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. J. Tischnera w Krakowie. Specjalizuje się w języku polityki, mitologii politycznej, wielokulturowości i polityce migracyjnej a także komunikacji międzykulturowej. Autorka publikacji z zakresu m.in. antropologii i psychologii polityki.

prof. Janusz W. Adamowski

(Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Uniwersytet Warszawski)

Profesor nauk humanistycznych, medioznawca., autor wielu publikacji z zakresu systemów medialnych. Dziekan Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, wieloletni wykładowca tej uczelni. Były przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiego Radia.

dr hab Anna Jupowicz-Ginalska

(Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Uniwersytet Warszawski)

Specjalizuje się w marketingu środków przekazu (z naciskiem na ich multiplatformizację oraz promocję). W obszarze jej zainteresowań naukowo- badawczych znajdują się również mediatyzacja, wirtualna rzeczywistość, polaryzacja mediów i media społecznościowe (głównie w kontekście FOMO, phubbingu, nomofobii i cyfrowego dobrostanu). Jest autorką licznych publikacji naukowych, ekspertką w obszarze komunikacji marketingowej mediów oraz inicjatorką i koordynatorką badań „FOMO. Polacy a lęk przed odłączeniem"; (2018, 2019) - pierwszych reprezentatywnych badań fenomenu Fear of Missing Out w naszym kraju.

dr hab. Tomasz Gackowski, prof. UW

(Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Uniwersytet Warszawski)

medioznawca i historyk, kierownik Laboratorium Badań Medioznawczych UW (www.lbm.uw.edu.pl), koordynator Centrum Analiz Medialnych UW (www.cam.uw.edu.pl) oraz wicedyrektor ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego (kadencja 2012- 2016). Autor licznych artykułów i książek z zakresu metodologii badań medioznawczych i społecznych, analiz dyskursu i narracji, komunikacji politycznej i giełdowej, badań eyetrackingowych oraz biometrycznych.

dr Patrycja Longawa

(Katedra Projektowania Graficznego, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)

Dr sztuk plastycznych i konserwacji dzieł sztuki, kierowniczka Katedry Projektowania Graficznego WSIiZ. Twórczyni nagradzanych plakatów. Swoje prace prezentowała na około 270 wystawach w kraju i za granicą w 38 krajach świata. Zdobyła około 50 nagród, wyróżnień, stypendiów oraz nominacji w kraju i za granicą. Patrycja Longawa była także jurorką w międzynarodowych konkursach: 2019 – Escucha Mi Voz Poster Contest (Meksyk), 2020 – Ecuador Poster Biennale (Ekwador) oraz wielu innych.

dr Iwona Leonowicz-Bukała

(Katedra Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie)

Medioznawczyni, badaczka nowych mediów i wpływu digitalizacji na różne wymiary życia społecznego i prywatnego. Dr nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Adiunktka, członkini międzynarodowego zespołu badawczego COVID G.A.P. Członkini Komisji ds. etyki badań naukowych WSIiZ. Tutorka w programie School of Leaders, koordynatorka studenckiej grupy medialnej Intro.media. Opiekunka Koła Naukowego Marketingu i Mediów WSIiZ.

Sprawdź korzyści, jakie da Ci udział w Beta Academics

Beta Academics 2021 to panel akademicki ogólnopolskiej branżowej konferencji Internet Beta 2021. Planujemy łącznie do 30 referatów w ciągu dwóch dni, podzielonych na 15 minutowe wystąpienia.

Dla kogo?dla badaczy komunikacji społecznej, w tym komunikacji wizualnej, badaczy sztuk wizualnych, nowych mediów i nowych technologii komunikacyjnych
Kiedy:15-16 września 2021 r. (pierwszy i drugi dzień konferencji Internet Beta 2021)
Gdzie:Centrum Edukacji Międzynarodowej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie – kampus zamiejscowy w Kielnarowej k. Rzeszowa
Za ile:150 zł

Cena obejmuje:

aktywny udział w panelach konferencyjnych

publikację artykułu w czasopismach „Social Communication. Online Journal” (20 pkt., język angielski) lub „Studia Humana” (20 pkt., język polski, język angielski) – wyłącznie po pozytywnych recenzji

bilet wstępu na trzeci dzień konferencji InternetBeta2021 (17 września 2021 r.)

W ramach dofinansowania panelu ze środków programu “Doskonała nauka”, organizator gwarantuje prelegentom:

proofreading native speakera dla 6 najlepszych artykułów, zgłoszonych do “Social communication” lub “Studia Humana”

2 noclegi w hotelu w Rzeszowie lub na trasie Rzeszów-Kielnarowa

transport z hotelu na miejsce konferencji i z powrotem oraz catering w ramach Internet Beta 2021 w dniach 15-16.09.2021 r.

gadżety konferencyjne

Komitet Organizacyjny Beta Academics

Organizatorem panelu akademickiego jest Katedra Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

  • prof. nadzw. dr hab. Andrzej Adamski aadamski@wsiz.edu.pl
  • dr Iwona Leonowicz-Bukała ileonowicz@wsiz.edu.pl
  • sekretarz: Sylwia Buksa sbuksa@wsiz.edu.pl17 866 14 63

Zgłoszenia:

Liczba miejsc w panelach Beta Academics jest ograniczona. Zgłoś wystąpienie, korzystając z formularza elektronicznego.

Terminy>

do 30 czerwca 2021 r.

Zgłoszenia na konferencję

do 15 lipca 2021 r.

Weryfikacja zgłoszeń i informacja zwrotna dla badaczy

1 sierpnia 2021 r.

Ogłoszenie programu Beta Academics 2021 w internecie

1 października 2021 r.

Przyjmowanie tekstów pokonferencyjnych do publikacji

jesień 2021 /
wiosna 2022

publikacja tekstów – w zależności od liczby tekstów oraz poprawek porecenzyjnych

Ramowy program konferencji (dzień 1 i 2)>

9:00 - 9:15

otwarcie konferencji: prof. nadzw. dr hab. Andrzej Adamski

9:20 - 10:10

referat specjalny / gość specjalny

10:15 – 11:15

sekcja 1 (4 wystąpienia)

11:15 – 11:30

przerwa kawowa

11:30 – 12:30

sekcja 2 (4 wystąpienia)

12:30 – 14:00

przerwa obiadowa

14:00 – 15:00

sekcja 3 (4 wystąpienia)

15:00 – 15:15

przerwa kawowa

15:15 – 16:15

sekcja 4 (4 wystąpienia)

16:20

zakończenie panelu