MEDIATYZACJA TOTALNA?

Panel akademicki Internetbeta 2019

12 września 2019

Mediatyzacja totalna? Dlaczego pytamy

Mediatyzacja to zjawisko, w którym media przenikają nasz świat – wszystkie sfery życia człowieka, od pracy, poprzez czas wolny, komunikację z innymi, po sferę publiczną – politykę, ekonomię, kulturę, a coraz częściej także sfery dotychczas nieutożsamiane z mediami – religię czy związki emocjonalne. Dominującą rolę w procesie przejmowania kontroli nad całokształtem naszego istnienia pełnią dziś nowe media – cyfrowe, wielofunkcyjne, wszechobecne, nasycające rzeczywistość, która bez nich może wydawać się nudna, pusta, obca, a nawet frustrująca (co pokazują m.in. doświadczenia uczestników eksperymentu #BezSieci).

Koncepcja mediatyzacji nie odnosi się do zamkniętej teorii dotyczącej zmiany mediów – zachęca raczej do otwartego prześledzenia zmian zachodzących we wzajemnym oddziaływaniu mediów oraz sposobach komunikacji, a także zmian procesów społecznych i kulturowych, znamiennych dla nowoczesności, takich jak globalizacja, indywidualizacja czy komercjalizacja.

W tytule konferencji zadaliśmy sobie pytanie – czy o mediatyzacji w 2019 roku można powiedzieć, że jest totalna? Sięgnęliśmy przy tym do pojęcia instytucji totalnej, zaproponowanego przez Ervinga Goffmana. Instytucjami totalnymi w rozumieniu Goffmana są te, „skupiające ludzi, znajdujących się w podobnej sytuacji, odciętych na jakiś czas od reszty społeczeństwa i prowadzących sformalizowany tryb życia” (Goffman 2011). Badacz utożsamiał totalność instytucji z procesem ograniczenia możliwości dokonywania wyborów i podejmowania samodzielnych decyzji przez osoby uzależnione lub przebywające w instytucji, która dodatkowo przejęła kontrolę nad czasem i przestrzenią, w której ludzie ci funkcjonują. Kluczowe w rozumieniu totalności jest dla nas stwierdzenie, iż „instytucja totalna pochłania część czasu i zainteresowania swych członków i stwarza im jakby odrębny świat (…) dąży do [ich] ograniczania (…)” (Goffman 2006). Izoluje jednostki od reszty społeczeństwa, przy pomocy barier fizycznych jak mur, drut kolczasty, ale też barier psychicznych – jak zbiory zakazów, nakazów, regulaminów, zależności finansowej, kulturowej, symbolicznej (Goffman 2006). Totalność instytucji to ograniczenie możliwości dokonywania wyborów i podejmowania samodzielnych decyzji, przejęcie kontroli nad czasem i przestrzenią, w której funkcjonują podopieczni tej instytucji.

Zadajemy zatem pytania:

 • Czy nowe media stwarzają dziś swoim odbiorcom przestrzeń funkcjonowania na wzór instytucji totalnej w ujęciu goffmanowskim?
 • Na ile przenikanie mediów do codziennego życia ma związek z takimi zjawiskami jak digitalizacja, konwergencja, globalizacja, mobilność?
 • W jakich obszarach naszego życia funkcjonowanie instytucji i pojedynczych osób jest nierozdzielnie związane z użytkowaniem mediów? Jak dalece posunięta jest mediatyzacja życia współczesnego człowieka?
 • Czy jest on jeszcze samodzielnie decydującym odbiorcą (choćby w myśl podejścia użytkowania i korzyści), czy już podopiecznym globalnych graczy, zwłaszcza w aspekcie etyki mediów, ochrony prywatności, wolności słowa i pozyskiwania informacji?
 • I wreszcie – jakie mogą być tego skutki?
Zapraszamy do dyskusji wszystkich badaczy eksplorujących obszar mediatyzacji, nowych mediów, współczesnych dylematów etycznych dotyczących uwarunkowań komunikacyjnych.

Bibliografia:
E. Goffman, Instytucje totalne. O pacjentach szpitali psychiatrycznych i mieszkańcach innych instytucji totalnych, Sopot 2011, s. 11.
E. Goffman, Charakterystyka instytucji totalnych, [w:] A. Jasińska-Kania i in. (red.), Współczesne teorie socjologiczne, Warszawa 2006, s. 316.

Czytaj dalej

O Beta Academics 2019

Beta Academics to panel akademicki ogólnopolskiej branżowej konferencji Internet Beta 2019. Planujemy łącznie 12 referatów, w 3 następujących po sobie sekcjach. Czas przeznaczony na wystąpienie to 20 minut.”
Dla kogo?dla badaczy nowych mediów, zainteresowanych także polską branżą internetową
Gdzie?Centrum Edukacji Międzynarodowej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie – kampus zamiejscowy w Kielnarowej k. Rzeszowa
WystąpieniePlanujemy łącznie 12 referatów, w 3 następujących po sobie sekcjach. Czas przeznaczony na wystąpienie to 20 minut.”
Koszt250 PLN

Cena obejmuje

publikację artykułu ( w języku angielskim) w czasopismach „Social Communication. Online Journal” lub „Studia Humana”– po pozytywnej recenzji. Czasopisma zostały objęte ministerialnym programem dofinansowania dla 500 najlepszych polskich czasopism, co oznacza przynajmniej 20 punktów za publikację.

bilet wstępu na pierwszy dzień konferencji InternetBeta2019 (11 września 2019 r.)

korzystanie z cateringu w ramach InternetBeta 2019 w dniach 11-12 września 2019 r. (pierwsze dwa dni konferencji – obiad, kawa)

możliwość udziału w imprezie wieczornej w Klubie LUKR w Rzeszowie ramach Internet Beta 2019 w dniu 11 września

aktywny udział w panelu konferencyjnym

gadżety konferencyjne

do 30/06/19

Zgłoszenia na konferencję

do 10/07/19

Weryfikacja zgłoszeń i informacja zwrotna dla badaczy

20/07/19

Ogłoszenie programu Beta Academics 2019 na stronie konferencji

do 15/10/19

Przyjmowanie tekstów pokonferencyjnych do publikacji

jesień 2019/
wiosna 2020

Publikacja tekstów (w zależności od liczby tekstów oraz poprawek porecenzyjnych)

Rada naukowa

Prelegent

prof. Tomasz Goban-Klas

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie przewodniczący

Socjolog, medioznawca, profesor zwyczajny nauk humanistycznych. Kierownik Katedry Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Autor licznych publikacji z zakresu mediatyzacji oraz komunikowania masowego.

Prelegent

prof. Janusz W. Adamowski

Uniwersytet Warszawski

Medioznawca, profesor zwyczajny nauk humanistycznych, wieloletni wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, dziekan Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii tej uczelni. Autor publikacji z zakresu systemów medialnych.

Prelegent

prof. nadzw. dr hab. Sławomir Gawroński

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Medioznawca, politolog, były dziennikarz radiowy i prasowy. Profesor nadzwyczajny w Katedrze Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej WSIiZ. Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych tej uczelni. Autor kilkudziesięciu publikacji poświęconych problematyce komunikacji społecznej i mediów masowych.

Prelegent

prof. nadzw. dr hab. Marcin Szewczyk

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Filmoznawca, medioznawca, europeista, doktor habilitowany nauk o polityce. Kierownik Seminarium doktoranckiego WSIiZ w zakresie nauk o mediach. Autor i redaktor wielu publikacji z zakresu medioznawstwa i europeistyki. Prowadzi blog naukowy „Nie pa Rromanes ale o Romach”.

Prelegent

prof. nadzw. dr hab. Anna Siewierska-Chmaj

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie

Politolożka, profesor nadzw. nauk społecznych. Autorka licznych publikacji z zakresu antropologii i filozofii polityki, języka polityki, wielokulturowości i polityki migracyjnej. Dyrektor Instytutu Badań nad Cywilizacjami Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Rektor Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. J. Tischnera w Krakowie.

Prelegent

prof. nadzw. dr hab. Andrzej Adamski

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Medioznawca i teolog, dziennikarz i publicysta. Autor licznych publikacji naukowych z zakresu nauk o mediach oraz teologii środków społecznego przekazu, jak również artykułów popularnonaukowych i prasowych. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się głównie wokół komunikacji internetowej i cyfrowej, nowych mediów oraz polskiego systemu medialnego, historii mediów i prasy dla dzieci.

Prelegent

dr hab. Tomasz Gackowski

Uniwersytet Warszawski

Medioznawca, historyk, doktor habilitowany nauk społecznych. Kierownik Laboratorium Badań Medioznawczych UW oraz koordynator Centrum Analiz Medialnych Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Autor licznych publikacji z zakresu metodologii badań, komunikacji politycznej oraz badań biometrycznych (www.lbm.uw.edu.pl oraz www.cam.uw.edu.pl)

Komitet Organizacyjny Beta Academics

 • prof. nadzw. dr hab. Andrzej Adamski
  przewodniczący
 • dr Iwona Leonowicz-Bukała
  sekretarz
 • mgr Łukasz Bis
  koordynator InternetBeta